Ana Sayfa / Aile & Yaşam / Hadisler / Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

 

İzâ ve kaatil vâkıah

Leyse li vak’atihâ kâzibeh

Hâfidatun râfiah

İzâ ruccetil ardu reccâ

Ve bussetil cibâlu bessâ

Fe kânet hebâen mun bessâ

Ve kuntum ezvâcen selâseh

Fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh

Ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeh

Ves sâbikûnes sâbikûn

Ulâikel mukarrebûn

Fî cennetin naîm

Sulletun minel evvelîn

Ve kalîlun minel âhirîn

Sulletun minel evvelîn

Ve kalîlun minel âhirîn

Alâ sururin mevdûneh

Muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn

Yetûfu aleyhim vildânun muhalledûn

Bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maîn

Lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn

Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûn

Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn

Ve hûrun înun

Ke emsâlil lu’luil meknûn

Cezâen bi mâ kânû ya’melûn

Cezâen bi mâ kânû ya’melûn

Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmâ

İllâ kîlen selâmen selâmâ

Ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn

Fî sidrin mahdûd

Ve talhın mendûd

Ve zıllin memdûd

Ve mâin meskûb

Ve fâkihetin kesîrah

Lâ maktûatin ve lâ memnûah

Ve furuşin merfûah

İnnâ enşe’nâ hunne inşââ

Fe cealnâ hunne ebkârân

Uruben etrâbâ Li ashâbil yemîn

Sulletun minel evvelîn

Ve sulletun minel âhırîn

Ve ashâbuş şimâli mâ ashâbuş şimâl

Fî semûmin ve hamîm

Fî semûmin ve hamîm

Ve zıllin min yahmûm

Lâ bâridin ve lâ kerîm

İnnehum kânû kable zâlike mutrefîn

Ve kânû yusirrûne alel hınsil azîm

Ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâ men e innâ le meb’ûsûn

E ve âbâunel evvelûn

Kul innel evvelîne vel âhirîn

Le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm

Summe innekum eyyuhed dâllûnel mukezzibûn (mukezzibûne)

Le âkilûne min şecerin min zakkumin

Fe mâ liûne minhel butûn

Fe şâribûne aleyhi minel hamîm

Fe şâribûne şurbel hîm

Hâzâ nuzuluhum yevmed dîn

Nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn

E fe reeytum mâ tumnûn

E entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn

Nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mes- bûkîn

Alâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fî mâ lâ ta’lemûn

Ve lekad alimtumunneş etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn

E fe reeytum mâ tahrusûn

E entum tezre ûnehû em nahnuz zâriûn

Lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn

İnnâ le mugremûn

Bel nahnu mahrûmûn

E fe reeytumul mâellezî teşrebûn

E entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn

Lev neşâu cealnâhu ucâcen fe levlâ teşkurûn

E fe reeytumun nârelletî tûrûn

E entum enşe’tum şeceretehâ em nahnul munşiûn

Nahnu cealnâhâ tezkireten ve metâan lil mukvîn

Fe sebbih bismi rabbikel azîm

Fe lâ uksimu bi mevâkiin nucûm

Ve innehu le kasemun lev ta’lemûne azîm

İnnehu le kur’ânun kerîm

Fî kitâbin meknûn

Lâ yemessuhû illel mutahherûn

Tenzîlun min rabbil âlemîn

E fe bi hâzel hadîsi entum mudhinûn

Ve tec’alûne rızkakum ennekum tukezzibûn

Fe lev lâ izâ belegatil hulkûme

Ve entum hîne izin tenzurûn

Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsirûn

Fe lev lâ in kuntum gayre medînîn

Terciûnehâ in kuntum sâdikîn

Fe emmâ in kâne minel mukarrebîne

Fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm

Ve emmâ in kâne min ashâbil yemîn

Fe selâmun leke min ashâbil yemîn

Ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîn

Fe nuzulun min hamîm

Ve tasliyetu cahîm

İnne hâzâ le huve hakkul yakîn

Fe sebbih bismi rabbikel azîm

Hakkında: Simanur Balay

2007 yılından beri kişisel tumblr profili ile ilgilenen ve simanur.com projesi ile bizleri kırmayarak yayın hayatına tekrar aktif olarak başlayan Simanur Balay, 1988 Doğumlu ve Ankara istanbul arasında yaşamakta. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Tumblr hesabı artık devredışı kendisine sitemizde rastlamak mümkün.

Öne Çıkanlar

İslam Güzel Ahlaktır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir